โรคติดต่อนำโดยแมลง***
   
 การใช้ เครื่องดักจับแมลงชนิด Black light เพื่อดักจับริ้นฝอยทราย

 ระบาดวิทยาของโรคชิคุนกุนยาในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2553

 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพ่นหมอกควัน พ่นฝอยละออง และพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ ในการควบคุมยุงลายบ้าน Aedes aegypti Linnaeus(1762)
  ในเขตเทศบาลนครสงขลา
 ปัจจัยที่มีผลต่อการพบริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียชิสโดยใช้กับดักแสงไฟ (Light traps)ในพื้นที่จังหวัดตรัง
 ประสิทธิผลของการพ่นสารเคมีแบบ Space spraying เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเมือง ภาคใต้
 การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
 ชนิดและลักษณะของจานรองกระถางต้นไม้ที่เหมาะกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 คุณภาพเครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
 การศึกษาชีวนิสัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสวน (Aedes  albopictus  Skuse) พาหะของโรคชิคุนกุนยา ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ในจังหวัดพัทลุง
 การป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้มาลาเรียในพื้นที่ท่องเทียวเชิงนิเวศน์ จังหวัดสตูล
 รายงานวิจัยเรื่องระบาดวิทยาของโรคชิคุนกุนยาประเทศไทย
 ปัจจัยที่มีผลต่อการพบลูกน้ำยุงลาย พื้นที่รอบเขตเทศบาลเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2551
 การศึกษาชนิดและความหนาแน่ของริ้นฝอยทรายในพื้นที่แหล่งท่องเทียวภาคใต้ตอนล่าง
 ประสิทธิภาพของ temephos 1%w/w SG และ 2% w/w SG ต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti L.
 การศึกษาเปรียบเทียบลูกน้ํายุงลายบ้าน( Aedes aegypti )และลูกน้ํายุงลายสวน( Aedes albopictus ) ที่มีต่อสารละลายเคมีทีมีฟอส
 ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้ป่วยโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปีงบประมาณ 2552
 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมาลาเรียของภาคใต้ตอนล่าง
 การศึกษาฤทธิ์ของสารเคมี Temephos ที่มีต่อลูกน้ํายุงลาย Aedes aegypti Linnaeus ( 1762 )ใน 7 จังหวัดภาคใต?ตอนล่าง
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเท้าช้างของประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อ จังหวัดนราธิวาส
 การศึกษาสารละลาย Temephos ที่บรรจุในซองชาสําเร็จรูปต่อลูกน้ํายุงลาย Aedes aegypti Linnaeus (1762)
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคเท้าช้างของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
 ปัจจัยที่มีผลต่อการพบลูกน้ํายุงลายพื้นที่รอบเขตเทศบาลเมืองพัทลุงอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2551
 ผลกระทบจากสวนยางพาราต่อยุงก้นปล่องในพื้นที่แพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จังหวัดตรัง
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการการรักษาของผู้ป่วยไข้มาลาเรียในพื้นที่ที่มีความรุนแรงจากสถานการณีจังหวัดชายแดนใต้
 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโครไข้ปวดข้อยุงลายจากแม่สู่ลูก
 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความสามารถชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนภาคใต้ของประเทศไทย
 การประเมินการวินิจฉัยและการรายงานโรคกลุ่มไข้เลือดออก จังหวัดยะลา พ.ศ. 2545
 การศึกษาการวางไข่ของยุงลายบ้าน( Aedes aegypti L. )ในสารละลายปนูแดง
 การศึกษาชีวนิสัยของยุงพาหะนําเชื้อไข้มาลาเรียในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตรังและสตูล
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพ่นหมอกควันพ่นฝอยละอองและพ่นฝอยละอองติดรถยนต?ในการควบคุมยุงลายบ้านAedes aegypti Linnaeus ( 1762 )
   ในเขตเทศบาลนครสงขลา
   
 
**********************************************************
   
   

 
 
     
168 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร.074-336079-81 โทรสาร.074-336084