ผลงานวิชาการ
       
Research
       
       
 โรคไม่ติดต่อ
 โรคจากการประกอบอาชีพ
       
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 โรคติดต่อทั่วไป
       
 โรคติดต่อนำโดยแมลง
 พัฒนาประสิทธิผล
 
 
                                   ******************************************
       

 
 
     
168 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร.074-336079-81 โทรสาร.074-336084