สธ. ห่วงไข้เลือดออกระบาด พบยอดป่วย-ตายปี 55 พุ่ง
 
 

ไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 74,250 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 116 ต่อประชากร 1 แสนคน เสียชีวิตมี 79 ราย
คิดเป็นอัตราการตาย 0.12 ต่อประชากร 1 แสนคน พบทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 56 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง สถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี 2555 ของกรมควบคุมโรค พบว่า ไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 74,250 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 116 ต่อประชากร 1 แสนคน เสียชีวิตมี 79 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 0.12 ต่อประชากร 1 แสนคน พบทุกจังหวัด

โดยภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 30,562 ราย เสียชีวิต 30 ราย และหากแยกเป็นจังหวัดพบผู้ป่วยมากที่สุดที่กรุงเทพคือ 9,569 ราย เสียชีวิต 10 ราย ทั้งนี้หากเทียบกับปี 2554 ที่มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศ 68,386 ราย เสียชีวิต 62 ราย จะพบว่าปี 2555 มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น คาดว่าในปี 2556 นี้สถานการณ์การระบาดอาจจะมากขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตั้งแต่ต้นปี เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิตของประชาชนโดยให้จับตาพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นพิเศษ เนื่องจากที่เก็บกักน้ำของประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีฝาปิด

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันไข้เลือดออกมีแนวโน้มพบในผู้ใหญ่มากขึ้นในปี 2555 พบผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยประมาณร้อยละ 52.44 ของผู้ป่วยทั้งหมด และประชาชนมักเข้าใจผิดว่าอาการของไข้เลือดออกในผู้ใหญ่จะไม่รุนแรง จึงชะล่าใจไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ได้รับการรักษาล่าช้าหรือไม่ทันการณ์ จนทำให้เกิดการเสียชีวิต ส่วนเด็กที่ป่วยหรือมีไข้สูงผู้ปกครองมักจะรีบพาไปพบแพทย์

ทั้งนี้อาการป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ที่แพทย์พบส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างจากเด็กมากนัก แต่ในผู้ใหญ่มักจะไม่มีจุดเลือดออกสีแดงใต้ผิวหนัง และที่น่าห่วงคือหากเกิดไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือผู้สูงอายุ จะทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าระวังประเมินและติดตามสถานการณ์ของโรคดังกล่าว โดยประสานการทำงานกับ กทม. รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เกิดมาจากยุงลายบ้านกัด รองลงมาคือยุงลายสวน อาการผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันติดต่อกันตั้งแต่ 2-7 วันขึ้นไป หน้ามักจะแดง อ่อนเพลีย มีเลือดออกตามผิวหนังหรือเลือดกำเดาไหล จะไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูกหากไม่ได้เป็นโรคไข้หวัดไปพร้อมกัน ต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะเกร็ดเลือดและความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะรักษาแบบประคับประคองตามอาการ

  ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า